Vedtægter:

                                                               §1


Foreningens navn er Strøgkunst og foreningen er hjemmehørende i 4340 Tølløse i

Holbæk Kommune

                                                              § 2

Strøgkunst foreningens formål er:

1. At udnytte tomme butikslokaler og lignende, til udstilling af forskellige former for

    kunst, herunder primært billedkunst.

2. Formålet er at skabe et mere attraktivt ”strøg” til glæde for byen, butikker og byens

    indbyggere.

3. At give kunsterne gode muligheder, for at kunne præsentere deres værker, og gøre kunst

    til en del af gadebilledet.

4. At iværksætte andre initiativer til udbredelse af forskellige former for kunst i byen,

    herunder evt. indkøb af skulptur og lignende til byens rum.


                                                              § 3


Enhver kan blive medlem af foreningen mod at betale et årskontingent, som fastsættes

på den årlige generalforsamling.

                                                              § 4


Ordinær generalforsamling afholdes hvert år senest første april med følgende

dagsorden:


1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Regnskabsaflæggelse for det forløbne år

4. Valg af bestyrelsesmedlemmer og revisor

5 .Fastættelse af kontingent for det kommende år

6. Eventuelt


Generalforsamlingen indkaldes med mindst 8 dages varsel, enten ved skriftlig eller

elektronisk meddelelse til medlemmerne eller ved avertering i de stedlige aviser.

Ordinær generalforsamling afholdes første gang i 2015.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, hvis bestyrelsen finder det fornødent, eller

når 1/3 af medlemmerne forlanger det med angivelse af dagsorden.

Ved alle afstemninger gælder simpel stemmeflerhed med undtagelse af

vedtægtsændringer, der skal vedtages med 2/3 af de tilstedeværende stemmer.

                                                             § 5

Regnskabsåret løber fra 1.1 til 31.12.

Første regnskabsår omfatter perioden 17. november 2013 – 31. december 2014.

                                                            § 6

Foreningens bestyrelse består af 5 medlemmer, der vælges ved simpel stemmeflerhed på

den ordinære generalforsamling.

Bestyrelsen supplerer sig selv ved eventuel vakance, indtil den næste ordinære

generalforsamling afholdes.

Bestyrelsen konstituerer sig selv.

Bestyrelsen vælges for 2 år.

Bestyrelsesarbejdet er ulønnet.

                                                            § 7


Foreningen tegnes af formanden eller af næstformanden.

 

                                                             § 8


Foreningens opløsning kan kun vedtages på en i den anledning indvarslet ekstraordinær

generalforsamling efter reglerne for vedtagelse af vedtægtsændringer. På den i så

henseende besluttede generalforsamling skal bestyrelsen fremsætte forslag om den

fremtidige anvendelse af foreningens mulige midler. Anvendelsen heraf skal ske til

almennyttige formål med henblik på forskønnelse af Tølløse by.


                                                              § 9


Bestyrelsen hæfter solidarisk for foreningens midler, der skal henstå på en konto i

Danske Bank.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den 17. november 2013.

Vibeke Jensen,  Anna Vesterlyng, Ove Vith, Mogens Andreasen, Pia Løve Sørensen


Vedtægterne er ændret på ekstraordinær generalforsamling den 10. december 2013.

Vibeke Jensen,  Pia Løve Sørensen  Anna Vesterlyng, Ove Vith,  Mogens Andreasen,